วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

20- 27 กันยายน 2555

     - เก็บงานนักเรียน

     - เก็บคะแนน

     - รวบรวมคะแนน การลงคะแนนของนักเรียนลงในโปรแกรมบุกมาคร์

     - ควบคุมนักเรียนสอบ

3 -19 กันยายน 2555

              การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนจะต้องเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพื่่อให้นักเรียนเกิดการคิดและวิเคราะห์ 

             งานที่นักเรียนไม่ส่งเราจะต้องจัดเก็บและส่งให้หมดจะต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

20 - 31 สิงหาคม 2555

การจัดกิจกรรมงาน To be number one ช่วยเตรียมงานสถานที่

รับลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก To be number one

รับลงทะเบียนนักร้อง To be number one

31สิงหาคม-16 กันยายน 2555

             การดูแลควบคุมนักเรียนไปคาราวานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

             การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ช่วยในการผูกผ้า จัดตกแต่งสถานที่

แจกใบประเมินการจัดงานกิจกรรมวันแม่

วันที่ 16-30 สิงหาคม 2555

การคุมสอบ

          การออกข้อสอบเราจะต้องออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อย่าออกข้อสอบง่ายและยากจนเกินไป

โครงการค่าย-วิทย์คณิต

          รู้การจัดค่ายวิทย์-คณิต การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำและปฏิบัติ

          การควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมต่างๆ

 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 2-13 กรกฎาคม  พ.ศ.2555
  งานกีฬาสี
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานกีฬาสี
 - ช่วยงานกิจกรรมกีฬาสี เช่น ขบวนพาเรด รับลงทะเบียนนักกีฬา
โครงการค่ายวิทย-คณิต
- ช่วยจัดทำใบงานกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 18-29 มิถุนายน พ.ศ.2555
- ต้อนรับคณะสวนกุหลาบจากสวนกุหลาบต่างๆที่มาเยี่ยมสวนกุหลาบนครศรีธรรมราช
- ต้อนรับคณะการประเมิน เพื่อรอรับการประเมินรอบ 3
- ได้ดูการสอนของอาจารย์ที่สอนเพื่อให้คณะกรรมการดู ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน ม.1/3,4,5

ตารางสอน
วันจันทร์         คาบ 6,5 เวลา 13:30-15:10 น. ว 21101
วันอังคาร       คาบ 1,2 เวลา 08:30-10:10 น. ว 21101
วันพุธ             คาบ 1,2 เวลา 08:30-10:10 น. ว21101  คาบ 4 เวลา 11:00-11:50 น. ว21101
วันพฤหัสบดี   คาบ 3    เวลา  10:10-11:00 น. ว21101  คาบ 6 เวลา 13:30-14:20 น. ว21101
วันศุกร์            ว่าง

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- ดิฉันได้เรียนรู้การเตรียมการจัดพิธีไหว้ครูว่าจะต้องทำอะไรบ้างในพิธีไหว้ครู
- การทำแบบประเมินการวิเคราะห์ผู้เรียนสำหรับการมาประเมินโรงเรียน
- ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะอาจารย์เรื่องการต้อนรับคณะผู้ประเมินและโรงเรียนสวนกุหลาบที่กรุงเทพจะมาเยี่ยมโรงเรียน ผ.อ.โรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3
- ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ทักษะกระบวนการทดลอง ว่ามีวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ
     ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา
     ขั้นที่ 2 สมมติฐาน
     ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล
     ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
     ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง
- กิจกรรมโฮมรูม
     การดูแลนักเรียน ตรวจผม ตรวจเล็บ ตรวจเครื่องแต่งกาย
     การยืนแถว
     เช็กรายชื่อนักเรียน
    
    
 

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2
สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากโรงเรียน
    - กระบวนการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง  ใช้กระบวนการสอน 5 'E เริ่มตั้งแต่ขั้นสร้างความสนใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในบทเรียน จนกระทั่งจบขั้นการสอน วิธีการสอนว่าเราจะสอนนักเรียนอย่างไรเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเข้าใจและการปฏิบัติกิจกรรมในการทดลองว่าเราควรให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการทดลองก่อนที่จะให้ทำกิจกรรมการทดลอง
   -  ครูมอบหมายให้เป็นผู้กำกับลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 รู้วิธีการดำเนินงานลูกเสือ การแบ่งหมู่ การจัดแถว

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

กิจกรรม  

1.กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 7:50-08:10 น.

2.เข้าห้องเรียนพร้อมกับอาจารย์พี่เลี้ยง เวลา 8:30-11:50 น. ม.1/3,4,7,8

    - แจกตารางเรียนให้นักเรียน  

    - ตรวจรายชื่อนักเรียน 

    - แนะนำบทเรียนที่จะเรียนว่ามีอะไรบ้าง 

    - ทำการตกลงเกี่ยวกับการใช้ห้องวิทยาศาสตร์ 

    - ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน 

   3.ประชุมเรื่องวิชาสวนกุหลาบศึกษาพร้อมกับอาจารย์พี่เลี้ยง

 เวลา 13:00 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

    นักเรียนตั้งใจฟังที่ครูสอนให้ความร่วมมือกับสิ่งที่อาจารย์สั่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหาและการแก้ไข 
   นักเรียนบางคนยังพูดคุยอยู่ขณะที่ครูสอน
   


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
2.พิจารณาโครงการที่โรงเรียนเสนอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน
3.งานเกี่ยวกับหลักสูตร มีงานเกี่ยวข้อง 2 ประการ การเปิดวิชาเพิ่ม ห้องเรียนพิเศษ 
4.การเตรียมการทั่วไปของการจัดการเรียนการสอน
5.แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

อักษรย่อ “ ส.ก.นศ.”
สีประจำโรงเรียน ชมพูฟ้า
 คติพจน์ประจำโรงเรียน “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” 
 ปรัชญาประจำโรงเรียน สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 วิสัยทัศน์ นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง


พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี รักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่เรียนรู้ มีสุุขภาพอนามัยดี และอยู่อย่างพอเพียง
๒. ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
๑. คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๒.ยกระดับคุณภาพการศึกษา
๓.พัฒนาครูมืออาชีพ
๔.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖.พัฒนาสถานศึกษาเป็นอุทยานการเรียนรู้

นโยบาย
๑. ปลูกฝัง คุณธรรมนำความรู้เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง
๒. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพ
๓. เพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาประสิทธิภาพของครูในการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
๕. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารและการจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
๖. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า