วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 18-29 มิถุนายน พ.ศ.2555
- ต้อนรับคณะสวนกุหลาบจากสวนกุหลาบต่างๆที่มาเยี่ยมสวนกุหลาบนครศรีธรรมราช
- ต้อนรับคณะการประเมิน เพื่อรอรับการประเมินรอบ 3
- ได้ดูการสอนของอาจารย์ที่สอนเพื่อให้คณะกรรมการดู ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน ม.1/3,4,5

ตารางสอน
วันจันทร์         คาบ 6,5 เวลา 13:30-15:10 น. ว 21101
วันอังคาร       คาบ 1,2 เวลา 08:30-10:10 น. ว 21101
วันพุธ             คาบ 1,2 เวลา 08:30-10:10 น. ว21101  คาบ 4 เวลา 11:00-11:50 น. ว21101
วันพฤหัสบดี   คาบ 3    เวลา  10:10-11:00 น. ว21101  คาบ 6 เวลา 13:30-14:20 น. ว21101
วันศุกร์            ว่าง

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- ดิฉันได้เรียนรู้การเตรียมการจัดพิธีไหว้ครูว่าจะต้องทำอะไรบ้างในพิธีไหว้ครู
- การทำแบบประเมินการวิเคราะห์ผู้เรียนสำหรับการมาประเมินโรงเรียน
- ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะอาจารย์เรื่องการต้อนรับคณะผู้ประเมินและโรงเรียนสวนกุหลาบที่กรุงเทพจะมาเยี่ยมโรงเรียน ผ.อ.โรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3
- ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ทักษะกระบวนการทดลอง ว่ามีวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ
     ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา
     ขั้นที่ 2 สมมติฐาน
     ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล
     ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
     ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง
- กิจกรรมโฮมรูม
     การดูแลนักเรียน ตรวจผม ตรวจเล็บ ตรวจเครื่องแต่งกาย
     การยืนแถว
     เช็กรายชื่อนักเรียน
    
    
 

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2
สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากโรงเรียน
    - กระบวนการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง  ใช้กระบวนการสอน 5 'E เริ่มตั้งแต่ขั้นสร้างความสนใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในบทเรียน จนกระทั่งจบขั้นการสอน วิธีการสอนว่าเราจะสอนนักเรียนอย่างไรเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเข้าใจและการปฏิบัติกิจกรรมในการทดลองว่าเราควรให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการทดลองก่อนที่จะให้ทำกิจกรรมการทดลอง
   -  ครูมอบหมายให้เป็นผู้กำกับลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 รู้วิธีการดำเนินงานลูกเสือ การแบ่งหมู่ การจัดแถว