วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

20- 27 กันยายน 2555

     - เก็บงานนักเรียน

     - เก็บคะแนน

     - รวบรวมคะแนน การลงคะแนนของนักเรียนลงในโปรแกรมบุกมาคร์

     - ควบคุมนักเรียนสอบ

3 -19 กันยายน 2555

              การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนจะต้องเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพื่่อให้นักเรียนเกิดการคิดและวิเคราะห์ 

             งานที่นักเรียนไม่ส่งเราจะต้องจัดเก็บและส่งให้หมดจะต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

20 - 31 สิงหาคม 2555

การจัดกิจกรรมงาน To be number one ช่วยเตรียมงานสถานที่

รับลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก To be number one

รับลงทะเบียนนักร้อง To be number one

31สิงหาคม-16 กันยายน 2555

             การดูแลควบคุมนักเรียนไปคาราวานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

             การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ช่วยในการผูกผ้า จัดตกแต่งสถานที่

แจกใบประเมินการจัดงานกิจกรรมวันแม่

วันที่ 16-30 สิงหาคม 2555

การคุมสอบ

          การออกข้อสอบเราจะต้องออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อย่าออกข้อสอบง่ายและยากจนเกินไป

โครงการค่าย-วิทย์คณิต

          รู้การจัดค่ายวิทย์-คณิต การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำและปฏิบัติ

          การควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมต่างๆ