วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 2-13 กรกฎาคม  พ.ศ.2555
  งานกีฬาสี
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานกีฬาสี
 - ช่วยงานกิจกรรมกีฬาสี เช่น ขบวนพาเรด รับลงทะเบียนนักกีฬา
โครงการค่ายวิทย-คณิต
- ช่วยจัดทำใบงานกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต