วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

กิจกรรม  

1.กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 7:50-08:10 น.

2.เข้าห้องเรียนพร้อมกับอาจารย์พี่เลี้ยง เวลา 8:30-11:50 น. ม.1/3,4,7,8

    - แจกตารางเรียนให้นักเรียน  

    - ตรวจรายชื่อนักเรียน 

    - แนะนำบทเรียนที่จะเรียนว่ามีอะไรบ้าง 

    - ทำการตกลงเกี่ยวกับการใช้ห้องวิทยาศาสตร์ 

    - ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน 

   3.ประชุมเรื่องวิชาสวนกุหลาบศึกษาพร้อมกับอาจารย์พี่เลี้ยง

 เวลา 13:00 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

    นักเรียนตั้งใจฟังที่ครูสอนให้ความร่วมมือกับสิ่งที่อาจารย์สั่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหาและการแก้ไข 
   นักเรียนบางคนยังพูดคุยอยู่ขณะที่ครูสอน
   


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
2.พิจารณาโครงการที่โรงเรียนเสนอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน
3.งานเกี่ยวกับหลักสูตร มีงานเกี่ยวข้อง 2 ประการ การเปิดวิชาเพิ่ม ห้องเรียนพิเศษ 
4.การเตรียมการทั่วไปของการจัดการเรียนการสอน
5.แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

อักษรย่อ “ ส.ก.นศ.”
สีประจำโรงเรียน ชมพูฟ้า
 คติพจน์ประจำโรงเรียน “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” 
 ปรัชญาประจำโรงเรียน สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 วิสัยทัศน์ นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง


พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี รักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่เรียนรู้ มีสุุขภาพอนามัยดี และอยู่อย่างพอเพียง
๒. ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
๑. คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๒.ยกระดับคุณภาพการศึกษา
๓.พัฒนาครูมืออาชีพ
๔.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖.พัฒนาสถานศึกษาเป็นอุทยานการเรียนรู้

นโยบาย
๑. ปลูกฝัง คุณธรรมนำความรู้เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง
๒. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพ
๓. เพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาประสิทธิภาพของครูในการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
๕. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารและการจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
๖. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า