วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

20- 27 กันยายน 2555

     - เก็บงานนักเรียน

     - เก็บคะแนน

     - รวบรวมคะแนน การลงคะแนนของนักเรียนลงในโปรแกรมบุกมาคร์

     - ควบคุมนักเรียนสอบ

3 -19 กันยายน 2555

              การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนจะต้องเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพื่่อให้นักเรียนเกิดการคิดและวิเคราะห์ 

             งานที่นักเรียนไม่ส่งเราจะต้องจัดเก็บและส่งให้หมดจะต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

20 - 31 สิงหาคม 2555

การจัดกิจกรรมงาน To be number one ช่วยเตรียมงานสถานที่

รับลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก To be number one

รับลงทะเบียนนักร้อง To be number one

31สิงหาคม-16 กันยายน 2555

             การดูแลควบคุมนักเรียนไปคาราวานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

             การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ช่วยในการผูกผ้า จัดตกแต่งสถานที่

แจกใบประเมินการจัดงานกิจกรรมวันแม่

วันที่ 16-30 สิงหาคม 2555

การคุมสอบ

          การออกข้อสอบเราจะต้องออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อย่าออกข้อสอบง่ายและยากจนเกินไป

โครงการค่าย-วิทย์คณิต

          รู้การจัดค่ายวิทย์-คณิต การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำและปฏิบัติ

          การควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมต่างๆ

 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 2-13 กรกฎาคม  พ.ศ.2555
  งานกีฬาสี
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานกีฬาสี
 - ช่วยงานกิจกรรมกีฬาสี เช่น ขบวนพาเรด รับลงทะเบียนนักกีฬา
โครงการค่ายวิทย-คณิต
- ช่วยจัดทำใบงานกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 18-29 มิถุนายน พ.ศ.2555
- ต้อนรับคณะสวนกุหลาบจากสวนกุหลาบต่างๆที่มาเยี่ยมสวนกุหลาบนครศรีธรรมราช
- ต้อนรับคณะการประเมิน เพื่อรอรับการประเมินรอบ 3
- ได้ดูการสอนของอาจารย์ที่สอนเพื่อให้คณะกรรมการดู ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง